Geloven (deel IV)

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1189
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[B]Kerstavond[/B]
Lukas 2: 8-14
[LIST]
[*][COLOR=#A52A2A]En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.[/COLOR]
[*][COLOR=#A52A2A]En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.[/COLOR]
[*][COLOR=#A52A2A]En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;[/COLOR]
[*][COLOR=#A52A2A]Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.[/COLOR]
[*][COLOR=#A52A2A]En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.[/COLOR]
[*][COLOR=#A52A2A]En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:[/COLOR]
[*][COLOR=#A52A2A]Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.[/COLOR]
[/LIST][IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]

[B]Licht in de nacht[/B]

[COLOR=#A52A2A][I]Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon
Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held're morgen aan

Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam[/I]

Hier te beluisteren:[I] [video]www.youtube.com/watch?v=wbVxt8qIJBQ[/video][/I][/COLOR]

[img]https://i.postimg.cc/3RMPq0Jt/licht-1000x500.jpg[/img]
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1189
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]

[COLOR=#006400]* * * * * * * * * * * * * * * * [B]Eerste Kerstdag[/B] * * * * * * * * * * * * * * * *

[I]Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu
naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der
eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde
naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons
met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning

Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
o Koning[/I][/COLOR][COLOR=#006400]hier te beluisteren [/COLOR][video]www.youtube.com/watch?v=2l9Ltj9ZdKI[/video]

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1189
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]

[I][COLOR=#A52A2A]In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
die eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.
ik Kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.[/COLOR][/I]

[COLOR=#A52A2A]hier te beluisteren: [video]www.youtube.com/watch?v=B547Priq-5k[/video][/COLOR]

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]

[I][COLOR=#A52A2A]Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen,
maak mij door Uw kleinheid groot,
maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwe nood,
maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood.[/COLOR][/I]
[LEFT][COLOR=#A52A2A]hier te beluisteren: [video]www.youtube.com/watch?v=gaBmXdWxsAQ[/video][/COLOR][/LEFT][IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]


Gebruikersavatar
Lief Leeuwtje
Berichten: 2918
Lid geworden op: 08 mar 2003, 23:00
Locatie: Sittard
Contacteer:

Bericht door Lief Leeuwtje »

Ik het "Onze Vader" dagelijks. Jullie?
Gebruikersavatar
Lief Leeuwtje
Berichten: 2918
Lid geworden op: 08 mar 2003, 23:00
Locatie: Sittard
Contacteer:

Bericht door Lief Leeuwtje »

[B]Rooms-Katholieke vertaling[/B]

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1189
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[COLOR=#000080][B]Tweede Kerstdag[/B][/COLOR]

[img]https://i.postimg.cc/v81pz83c/wijzen-212x296.jpg[/img]

[COLOR=#000080][B]Wijzen uit het oosten[/B][/COLOR]

[I][COLOR=#000080]Mattheus 2: 2-12
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.
En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.
En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet:
En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Isral weiden zal.
Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was;
En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.[/COLOR][/I]

[img]https://i.postimg.cc/SsccSMmn/wijzen-ster260x192.jpg[/img]

[I][COLOR=#000080]En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was.
Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.[/COLOR][/I]

[img]https://i.postimg.cc/T3XMh8jh/goud-wierook-en-mirre.jpg[/img]

[I][COLOR=#000080]En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.


Lied over de wijzen uit het oosten: [IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https][video]www.youtube.com/watch?v=5dxN7KE4Aj8[/video][/COLOR][/I]

[img]https://i.postimg.cc/50qdwsxb/de-ster-v ... 5-X357.jpg[/img]
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1189
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]

Lukas 2:21-49
[I][COLOR=#800000]En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.
En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden;
(Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)
En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.
En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israels, en de Heilige Geest was op hem.
En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
n hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;
Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:
Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken;
Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel.[/COLOR][/I]

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]

[I][COLOR=#800000]En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.
En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.
(En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.
En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag.
En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in[/COLOR][/I] [I][COLOR=#800000]Jeruzalem verwachtten.[/COLOR][/I]

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]

[I][COLOR=#800000]En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth.
En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.[/COLOR][/I]

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]

Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1189
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

OUDJAARSAVOND

[img]https://i.postimg.cc/PxjQDw5P/lantaarsterani1.gif[/img][img]https://i.postimg.cc/PxjQDw5P/lantaarsterani1.gif[/img]

[COLOR=#2F4F4F][I]De laatste uren en seconden
glijden gestaag naar twaalven voort.
Nog met het oude jaar verbonden
totdat de klokslag wordt gehoord.
Die ’t nieuwe jaar weer in zal luiden
een schone bladzij die ons wacht.
Ons op de nieuwe dag zal duiden
om twaalf uren in de nacht.

Het vuurwerk zal weer luidde knallen
en schitteren diep in de nacht.
Wat wordt er dan weer door ons allen
in ‘t komend nieuwe jaar verwacht.
Brengt het ons waar wij naar verlangen
vervult het ieders hart met geloof.
Om zegening van God ’t ontvangen
of zijn wij voor Zijn woorden doof.

Wordt het een jaar van rust en vrede
brengen de dagen ons ’t geluk.
Deelt soms het nieuwsbericht ons mede
een tijd van onrust en van druk.
De toekomst ligt in ’s Heren handen
Hij overziet steeds uur en tijd.
Zijn handen sturen de verbanden
en zijn het die de toekomst leidt.

God drukt Zijn stempel op de tijden
en regelt zoals het moet gaan.
Die tijden zijn niet te vermijden
en moet een ieder ondergaan.
Tot op die dag Gods klok zal luiden
en die zijn twaalf slagen slaat.
Die op de eeuwige toekomst duiden
pas dan voor ons beginnen gaat. [/I][/COLOR]


[img]https://i.postimg.cc/RCs9gQx5/lantaarn.gif[/img] [COLOR=#2F4F4F] * * * * * * * * * * * * * * *[/COLOR] [img]https://i.postimg.cc/8zL2gL9C/vuurwerk-01-1024x768.jpg[/img]


Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1189
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[B]GOSPELWORDS[/B]


[COLOR=darkslategray]Ps. 103:17en 18[/COLOR]
[I][COLOR=darkslategray]Maar God staat boven plaats en tijd. [/COLOR][/I]
[I][COLOR=darkslategray]Hij is er altijd al geweest.
Zijn trouw en zijn genegenheid
rusten voorgoed op wie Hem vreest.[/COLOR][/I]


[COLOR=#2F4F4F][LEFT]Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.[/LEFT][/COLOR]

[img]https://i.postimg.cc/c4mz1zw0/Gods-goed ... 01x680.jpg[/img][TABLE="align: left, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Plaats reactie Vorig onderwerpVolgend onderwerp