Geloven (deel IV)

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[img]https://i.postimg.cc/NMYzkwBX/de-zon-va ... an-748.png[/img]

[COLOR=#2F4F4F][I][LEFT]Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht![/LEFT]
[LEFT]God, laat mij voor uw aangezicht,[/LEFT]
[LEFT]geheel van U vervuld en rein,[/LEFT]
[LEFT]naar lijf en ziel herboren zijn.[/LEFT]

[LEFT]Schep, God, een nieuwe geest in mij,[/LEFT]
[LEFT]een geest van licht, zo klaar als Gij;[/LEFT]
[LEFT]dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt[/LEFT]
[LEFT]en ga de weg die U behaagt.[/LEFT]

[LEFT]Wees Gij de zon van mijn bestaan,[/LEFT]
[LEFT]dan kan ik veilig verder gaan,[/LEFT]
[LEFT]tot ik U zie, o eeuwig Licht,[/LEFT][/I][LEFT][I]van aangezicht tot aangezicht.[/I][/LEFT][/COLOR][COLOR=#000000][LEFT] [/LEFT][/COLOR]

[LEFT][COLOR=#000000]hier te beluisteren: [video]www.youtube.com/watch?v=Y5Y2W5z9728[/video][/COLOR][/LEFT]

[img]https://i.postimg.cc/J44WWjwX/de-zon-va ... 0-mooi.jpg[/img]
leeuwtje-nl
Berichten: 4278
Lid geworden op: 05 dec 2010, 10:23
Locatie: Omgeving Utrecht/ FR

Bericht door leeuwtje-nl »

In mijn voorbereiding op een volgende viering van Iona, kwam ik dit lied tegen. Wie weet inspireert de tekst nog iemand... ;) Op internet helaas niet te vinden om te beluisteren!

1 Sluit je niet op in je eigen klein bestaan,
beschutte plek, ver van de storm vandaan,
waar jij je aan je tuin wijdt, aan je ziel,
met wie je lief zijn leeft in harmonie.

2. Je tuin wordt zoveel mooier als je merkt
dat anderen genieten van die plek,
wiedt ook de wereldtuin van giftig kruid,
van oorlog en gebrek, maak haar tot thuis.

3. Zoek je je ziel, ga tastend dan de weg
die je alleen niet goed ten einde brengt,
ontvankelijk voor nood, gebrek en pijn
van anderen zal die te vinden zijn.

4. Zoek je met wie je lief zijn vrede en rust,
voor kinderen een jeugd vol levenslust,
ga dan de wereld in, stil het verdriet
van die verloren zijn in hun verlies.

5. Sluit je niet op in eigen klein bestaan,
je vindt ook trouw en warmte buitenshuis,
al sta je naakt in levens razernij,
dans in de storm en ga het leven aan.
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

Mooi Leontien, bedankt!
Gebruikersavatar
Lief Leeuwtje
Berichten: 2798
Lid geworden op: 08 mar 2003, 23:00
Locatie: Sittard
Contacteer:

Bericht door Lief Leeuwtje »

Ik bid het onze vader dagelijks
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[B][U]Storm[/U][/B]

[LEFT][COLOR=#000000][img]https://i.postimg.cc/ZnLPZ9bn/storm-in- ... -1425x.jpg[/img][/COLOR][/LEFT]


[B]Lezen: Marcus 4:35-41[/B]
[B][I]'Wie is Hij toch… (vs. 41b)'[/I][/B]

[COLOR=#A52A2A][B]Jezus wordt niet wakker van de storm, wel van ons roepen[/B][/COLOR]

[I][COLOR=#A52A2A]Je denkt toch als doorgewinterde visser, dat je je op het water wel kunt redden? Je hebt al menige storm doorstaan. Maar nu gaan de golven je toch echt te hoog. Kent u dat ook in uw leven, die momenten dat je het niet meer in de hand hebt? Golven van angst overspoelen je, en voor je het weet dreig je erin te verdrinken. En dan is er ook nog iemand aan boord die rustig blijft slapen in zulke omstandigheden! Iemand die schijnbaar geen boodschap heeft aan hun angst. Maar als ze Hem roepen, blijkt Zijn rust voort te komen uit Zijn macht. Hij is ook binnen ons bereik, en al lijkt Hij te slapen, we mogen Hem wakker roepen en onze angst kenbaar maken. Dan zullen ook wij Zijn macht leren kennen. Op ’s Heren machtwoord zwijgen de elementen. [/COLOR]
[COLOR=#A52A2A]Geen macht kan u bedreigen, alles gehoorzaamt Zijn wil.[/COLOR][/I]

[img]https://i.postimg.cc/4x0dKJn3/Jezus-laa ... edaren.jpg[/img]
Gebruikersavatar
Lief Leeuwtje
Berichten: 2798
Lid geworden op: 08 mar 2003, 23:00
Locatie: Sittard
Contacteer:

Bericht door Lief Leeuwtje »

Ik bid het "Onze Vader" dagelijks.
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[LEFT][COLOR=#4e5f70][I]Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.

Houd mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.

Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.

Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder, die Hem verwacht:
Hij is nabij.

Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.

Houd mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.

Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.

Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder, die Hem verwacht:
Hij is nabij.[/I][/COLOR]

Hier te beluisteren: [video]www.youtube.com/watch?v=yICpx1K9sqg[/video]

[img]https://i.postimg.cc/2SXMwTJ8/Leer-mij- ... 28x546.jpg[/img][/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »[B]De voetwassing[/B]

[COLOR=#4e5f70]Joh.13: 1-10[/COLOR]
[LIST]
[*][COLOR=#4e5f70]En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou),[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging,[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen?[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb?[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Ik zeg niet van u allen: Ik weet, welke Ik uitverkoren heb; maar dit geschiedt, opdat de Schrift vervuld worde: Die met Mij het brood eet, heeft tegen Mij zijn verzenen opgeheven.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Van nu zeg Ik het ulieden, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt, dat Ik het ben.[/COLOR]
[*][COLOR=#4e5f70]Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo Ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, die ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft.[/COLOR]
[/LIST] [img]https://i.postimg.cc/Gt546gKv/voetwassing.jpg[/img]

Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[B]Ga met God en Hij zal met je zijn[/B]

[COLOR=#4e5f70]Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn[/COLOR]

hier te beluisteren: [video]www.youtube.com/watch?v=iI5U8h47aTo[/video]

[img]https://i.postimg.cc/sgRLK9VN/ga-met-God-zee.jpg[/img]
Gebruikersavatar
Fratema
Berichten: 2564
Lid geworden op: 12 mar 2008, 18:19
Locatie: Deventer

Bericht door Fratema »

Amen! We staan er nooit alleen voor
Plaats reactie Vorig onderwerpVolgend onderwerp