Geloven

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Mijn Vader
Naar het "Onze Vader" uit Matteüs 6:9-13
Melodie: Psalm 101/Gezang 39


1. Ik dank u dat ik dicht bij u mag komen,
dat u, mijn Vader, mij heeft aangenomen,
dat u mij als uw eigen kind begeert
en bidden leert.

2. Ootmoedig wil ik u de eerbied geven,
want u ontstijgt mijn sterfelijke leven.
Vernieuw uw eerste schepping Heer, ik kijk
uit naar uw rijk.

3. Soms zijn uw wegen moeilijk te aanvaarden,
maar leer mij dat uw wil op deze aarde
volmaakt is, beter dan wat ik zelf wil
en maak mij stil.

4. Vergeef mij al mijn nodeloze zorgen.
U, trouwe Vader, geeft mij elke morgen
genoeg om van te leven – ja, veel meer.
Ik dank u Heer!

5. Ik wil in vrede met mijn naasten leven.
Wat ze mij aandoen zal ik hun vergeven.
Heer, maak zo mij ook van mijn schulden vrij –
vergeeft u mij.

6. Wilt u mij steeds beschermen voor gevaren,
mijn leven voor verleidingen bewaren.
Ik weet dat u mij van de boze redt
op mijn gebed.

7. U heeft aan Jezus alle macht gegeven.
Door hem wordt eens de duisternis verdreven.
Hij toont uw grootheid en uw heerlijkheid
straks wereldwijd.

Jan Pieter Kuyper
Apeldoorn, 14 januari 2012

[ttps://www.youtube.com/watch?v=kiEewV92saU


http://www.youtube.com/watch?v=1aAXeP7wNd0&feature=plcp

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding
*
Het is vandaag de 3e Adventszondag * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Afbeelding


Jesaja 9: 1 t/m 6
Het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.
U hebt dit volk talrijk gemaakt;
hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?
Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht,
zoals men zich verblijdt bij de oogst,
zoals men zich verheugt
wanneer men de buit verdeelt.

Want het juk van hun last,
de stok op hun schouders,
en de knuppel van hun slavendrijver
hebt U verbroken als eens op Midiansdag.
Ja, elke laars,
stampend met gedreun,
iedere soldatenmantel,
gewenteld in bloed,
zal verbrand worden,
voedsel voor het vuur.

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.


Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David
en over zijn koninkrijk,
om het te grondvesten
en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.
De na-ijver van de HEERE van de legermachten
zal dit doen.


www.bing.com/videos/search?q=verwacht+d ... &FORM=VIRE

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Afbeelding

Het is vandaag de 4e Adventszondag * * * * * * * * * * Afbeelding

Micha 5: 1-3
1En u, Bethlehem-Efratha,
al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël.
Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.
2Daarom zal Hij hen overgeven
tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft.
Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren,
met de Israëlieten.
3Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE,
in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God.
Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn
tot aan de einden van de aarde.


Nu daagt het in het oosten
/www.bing.com/videos/search?q=nu+daagt+h ... Bhet%2Boos

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

De geboorte van Jezus

1En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
2Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.
4Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
5om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.


Afbeelding

6En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,
7en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Kerstnacht
8En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.
9En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd..
10En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.
12En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
13En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
14Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.


Afbeelding

15En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.
16En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.


Afbeelding

17Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.
18En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.
19Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
20En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.


Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Eerste Kerstdag

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.


Afbeelding

Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.


www.bing.com/videos/search?q=eer+zij+go ... &FORM=VIRE

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

De wijzen uit het Oosten

1Toen nu Jezus Luk. 2:4geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
2en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
3Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.
4En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
5Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet:
6Micha 5:1; En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.

7Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was;
8en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.
9En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
10Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.


Afbeelding

11En toen zij in het huis kwamen, vonden - zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.

Afbeelding

12En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

AfbeeldingAfbeelding

OUDJAARSAVOND


Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen,
ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden,
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen,
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn


www.bing.com/videos/search?&q=ga+met+go ... CNR&rvsmid

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding


De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

-Refrein-
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

-Refrein-

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.


hier te beluisteren: ttps://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU

Afbeelding
Plaats reactie Vorig onderwerpVolgend onderwerp