Per 1 februari is dit forum niet meer actief. Je account en bijbehorende gegevens op dit forum zijn daarom verwijderd. Oude berichten kun je nog wel nalezen. We zien je eind februari graag terug in de nieuwe community van MS.nl. Meer informatie lees je op MS.nl of in dit topic.

Geloven

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Annejolein

Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Alles wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus
Mattheüs 7:12

Je zou kunnen zeggen dat dit bijbelwoord de kern is van alles wat God ons te zeggen heeft. Jezus zegt er tenminste gelijk bij: 'Want dit is de wet en de profeten.' Met andere woorden: wie zo leeft, die heeft begrepen waar het God om te doen is.

En zeg nu niet al te snel dat dat humanistisch is of horizontalistisch of iets dergelijks. Niets daarvan! Jezus zelf vat in dit ene woord al Gods geboden samen.
Ga zo met je medemens om als je zou willen dat hij met jou omging.
Moeilijk? Ja, verschrikkelijk moeilijk.

Er is maar één die dat ten volle in praktijk heeft gebracht: Jezus zelf. Hij heeft de wet en de profeten vervuld. Hij heeft ons liefgehad, precies zoals Hij wilde dat wij Hem zouden liefhebben.
Alleen als je aan Zijn liefde denkt, ben je in staat om een klein beetje waar te maken wat Hij je vraagt: je naaste zo te behandelen als je zou willen zelf behandeld te worden.
Hoe is dat: Dat weet jezelf het beste: royaal, vriendelijk en vergevingsgezind.

door: A.F. Troost

Afbeelding
Laatst gewijzigd door Qanuk00 op 25 okt 2021, 14:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onderwerp gesplitst ivm grote hoeveelheid berichten
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Tienduizend redenen tot dankbaarheid

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stokt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam


https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/20 ... ing-je-mee

Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

DANKDAG
een dag om stil te staan
je weer eens te beseffen
wat je hebt, wat je kan
hoe je het kunt treffen, man

dat je ‘s morgens wakker wordt
kleren hebt om aan te trekken
iets te eten en te drinken
je kunt veilig onderweg en
er is zoveel nog te doen

je kunt werken of studeren
dank voor alles wat je kan
en voor wat nog valt te leren
voor de mensen op je weg
en door wie je wordt omringd
voor hun liefde, goede zorgen
voor hun hulp en ondersteuning

dankbaar dat je mee kunt doen
dat je wordt gezien, gekend
er voor anderen kunt zijn
specifiek met jouw talent
dat gevoel van eigenwaarde
dankbaar voor je plek op aarde

zoveel schoonheid om ons heen
bossen, bergen, water, steen
dieren, mensen, geur en kleur
wind en wolken, zon en regen
zoveel leven ons gegeven

‘t is teveel om op te noemen
is dat eigenlijk geen wonder
het lijkt soms zo vanzelfsprekend
maar het is toch echt bijzonder
of ‘t nou groot is of heel klein
iets om dankbaar voor te zijn


Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Eeuwigheids- of Gedachteniszondag

In november vieren veel Protestantse kerken een soort Oudjaarsdag: de Eeuwigheidszondag. Dit jaar op 21 november. Er wordt stilgestaan bij mensen die afgelopen tijd zijn overleden, net zoals met Allerzielen. Daarbij wordt troost gevonden in de belofte van Gods zorg voor onze geliefden die er niet meer zijn, én hoop geput uit de belofte dat God ‘alles nieuw zal maken’.


www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20

Afbeelding
Creantje

Re: Geloven

Bericht door Creantje »

Bedankt voor de mooie teksten, mooi om te zien dat je Jezus centraal stelt door alles heen.
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Het is vandaag de 3e Adventszondag

Afbeelding


O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël

O kom, die onze Heerser zijt
in wolk en vuur en majesteit
O Adonai die spreekt met macht
verbreek het duister van de nacht
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuëlhier te beluisteren:https://www.youtube.com/watch?v=c3dL7BsCmR8

Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Het is vandaag de 4e Adventszondag

Afbeelding

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.


Hier te beluisteren: www.youtube.com/watch?v=_flTXJDStdc

Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Kerstavond

Afbeelding

Lukas 2:8-20 HSV
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.

Afbeelding

En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Afbeelding

En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.

Afbeelding

Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

Afbeelding

Stille Nacht Tekst
Stille nacht, heilige nacht (Holland 1)
1. Stille nacht, heilige nacht,
Davids zoon, lang verwacht,
Die to God ons terug brengen zal,
Werd geboren in Bethlehem's stal,
Hij der schepselen Heer.

2. Stille nacht, heilige nacht,
Die aan ons redding bracht,
Hoort de herders van Bethlehem
Loven God met jubelstem,
Hem zij dank en eer!

3. Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God, sluimer zacht,
Ons tot heil kwaamt Gij neder op aard,
Onze schuld werd Gij mede bezwaard,
Leer ons danken daar voor.

www.bing.com/videos/search?q=stille+nac ... &FORM=VIRE
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Eerste Kerstdag

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren Kind!
Ziet, die ‘t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ‘t al is, in gebreken,
ziet, die ‘t licht is, in de nacht,
ziet die ‘t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet hoe tere is de Here,
die ‘t al draagt in zijne hand.


hier te beluisteren: www.bing.com/videos/search?q=Komt+verwo ... &FORM=VIRE

Afbeelding
Plaats reactie Vorig onderwerpVolgend onderwerp